IZPIS IZ VRTCA

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne izpisnice na upravi vrtca.
Če starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
Začasen izpis ni možen.
Izpisan otrok pri ponovnem vpisu nima prednosti.

TUKAJ DOBITE IZPISNICO IZ VRTCA