VPIS V VRTEC

Otroke lahko v vrtec vpišete kadarkoli med letom, če je na voljo še kaj prostih mest, sicer pa vrtec najmanj enkrat letno objavimo javni razpis za vpis novincev v naslednje šolsko leto.
Izpolnjeno vpisnico lahko prinesete osebno v vrtec ali jo pošljete po pošti. Vpisnico dobite TUKAJ.
Če želite uveljavljati pravico do znižanega plačila vrtca, jo morate oddati vsaj en mesec pred pričetkom prihoda otroka v vrtec.  Več informacij o znižanem plačilu vrtca dobite TUKAJ.

Izbira vrtca in odločanje o vpisu

Starši pri izbiri vrtca niste vezani na vrtce v občini stalnega oziroma začasnega bivališča, ampak lahko izberete vrtec v katerikoli občini. Občina stalnega prebivališča je dolžna kriti razliko med ceno programa in plačilom staršev ne glede na to, v kateri javni ali zasebni vrtec s koncesijo je otrok vključen.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija. Prednost pri vpisu imajo otroci s posebnimi potrebami in otroci iz socialno ogroženih družin s potrdilom pristojnega centra za socialno delo. Občina lahko da prednost tudi staršem, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno na njenem območju.

Obveščanje o vpisu in sprejem otroka

Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve in pogojih za sprejem otroka, starši pa z vrtcem sklenejo pogodbo o medsebojnih pravicah in dolžnostih. Ob sprejemu v vrtec morajo starši predložiti tudi potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

TUKAJ DOBITE VLOGO ZA VPIS OTOKA V VRTEC VITANJE

TUKAJ DOBITE VLOGO ZA ZNIŽANO PLAČILO ( E- VLOGA )